Đánh giá môi trường chiến lược (ĐMC)

Đánh giá môi trường chiến lược là gì? Đánh giá môi trường chiến lược là gì?

Đánh giá môi trường chiến lược (ĐMC)  là việc phân tích, dự báo tác động đến môi trường của chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển để đưa ra giải pháp giảm thiểu tác động bất lợi đến môi trường, làm nền tảng và được tích hợp trong chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển nhằm bảo đảm mục tiêu phát triển bền vững. Đối tượng phải thực hiện ĐMC:Chiến lược,...