Đánh giá tác động môi trường (ĐTM)

Đánh giá tác động môi trường là gì? Đánh giá tác động môi trường là gì?

Đánh giá môi trường là là việc phân tích, dự báo tác động đến môi trường của dự án đầu tư cụ thể để đưa ra biện pháp bảo vệ môi trường khi triển khai dự án đó. ĐTM là thủ tục pháp lý bắt buộc phải thực hiện trước khi các dự án được triển khai, xây dựng trong thực tiễn. ĐTM là căn cứ để các cơ quan quản lý nhà nước kiểm soát sự cam kết và tuân thủ các quy định bảo...

Báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM Báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM

Báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM Báo cáo Đánh giá tác động môi trường là gì? Báo cáo Đánh giá tác động môi trường ĐTM là việc phân tích, dự báo các tác động của dự án đầu tư đến môi trường để đưa ra biện pháp bảo vệ môi trường khi triển khai dự án đó (Theo khoản  nghị định 40/2019/NĐ-CP. Lập báo cáo Đánh giá tác động môi trường để làm gì? Lập Báo cáo đánh giá...

LẬP BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG LẬP BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG

LẬP BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNGĐối tượng phải thực hiện kế hoạch bảo vệ môi trường là nhóm đối tượng không thuộc quy định tại phụ lục IIA  nghị đinh số 40/2019/NĐ-CP, bao gồm hầu hết các dự án đầu tư mới, đầu tư mở rộng quy mô, nâng công suất các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ. Thực hiện trong giai đoạn lập dự án đầu tư, thực hiện 1 lần. Thời gian thực...