Dự án báo cáo đánh giá tác động môi trường được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt ngày 28/02/2020

Trung tâm Môi trường và Biến đổi khí hậu – Viện Phát triển Công nghệ ITD đã hoàn thành báo cáo đánh giá môi trường cho dự án ” Công trình cải tạo hồ sinh học làm nơi tiếp nhận rác và hợp nhất hồ sinh học với các ô 4,7,9 giai đoạn I” tại Khu liên hợp xử lý chất thải Nam Sơn, huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội và được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt theo quyết định số 509/QĐ-BTNMT ngày 28/02/2020

1. Phạm vi, quy mô, công , công suất của Dự án:

  • Khu Liên hợp xử lý chất thải Nam Sơn có tổng diện tích 73,73ha thuộc 03 xã Bắc Sơn, Hồng Kỳ và Nam Sơn, huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội, bao gồm các khu:

+ Khu chôn lấp giai đoạn I bao gồm 10 ô chôn lấp; hiện tại đã đổ đầy và đóng bãi từ tháng 11/2016. Tổng  khối lượng đã tiếp nhận là 16,738 triệu tấn. Hồ sinh học hiện đang chứa nước rác ở cos +12.72, khối lượng khoảng  97.000m3.

+ Khu chôn lấp giai đoạn II (phía nam) bao gồm 07 ô chôn  lấp; hiện tại đã đổ đầy các ô 1.5; 1.6; 1.7 và đang tiếp nhận rác tại ô 1.8; các ô 1.3 đã chuẩn  bị các việc cần thiết và sẵn sàng để tiếp nhận; các ô 1.4 và 6.1 đang chứa nước rác với khối lượng khoảng 346.000m3.

+ Khu chôn lấp giai đoạn II (phía bắc) hiện đang được đầu tư xây dựng.

Toàn bộ nước rỉ rác tại các khu vực bãi chôn lấp sẽ được thu gomn và đưa về 03 trạm xử lý nước thải (trạm xử lý nước rỉ rác Nam Sơn công suất tối đa 2.000m3/ngày; trạm xử lý nước rỉ rác Minh Đức công suất tối đa 1.500m3/ngày) để xử lý đạt các quy chuẩn về môi trường trước khi thải ra suối Lai Sơn.

  • Khi thực hiện Dự án, sẽ cải tạo hồ sinh học làm nơi tiếp nhận rác và hợp nhất hồ sinh học với các ô 4,7,9 giai đoạn I trên tổng diện tích khoảng 4ha tại Khu liên hợp xử lý chất thải Nam Sơn, huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội để tiếp nhận rác thải với công suất tiếp nhận rác trung bình 5.000 tấn/ngày, với các hạng mục chủ yếu sau:

+ Cải tạo hồ sinh học thành ô chôn lấp

+ Hợp nhất hồ sinh học với các ô 4,7,9 giai đoạn I

+ Một số hạng mục công trình phụ trợ.

2.  Công nghệ vận hành dự án:

Khu liên hợp xử lý chất thải Nam Sơn vận hành chôn lấp rác theo quy định sau:

Oto chở rác → Cân điện tử→ Đổ rác→ San ủi→ Phun chế phẩm khử mùi→ Rắc chế phẩm bokashi→ Đầm chặt→ San ủi đất hoặc chất trơ Posi-shell hàng ngày→ Bơm nước rác→ Xử lý nước rác→ Xả nước rác đã xử lý→Đóng bãi cục bộ→ Lắp đặt hệ thống thoát tán khí gas→San phủ đất đóng bãi cục bộ hoặc vật liệu phủ bãi tương đường như Posi-shell→Phủ bạt HDPE→Trồng cây xanh.

Link quyết định số 509/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường