Giới thiệu ISO 9001

A) TỔNG QUAN VỀ ISO 9001:2015

Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 có tên gọi đầy đủ là “Hệ thống Quản lý Chất lượng – Các yêu cầu (Quality Management Systems – Requirements”, tiêu chuẩn ISO 9001:2015 là tiêu chuẩn ISO 9001 được ban hành lần thứ 5 vào năm 2015 và cũng là phiên bản mới nhất của tiêu chuẩn ISO 9001 (được ban hành lần đầu vào năm 1987)

ISO 9001:2015 là tiêu chuẩn về hệ thống quản lý chất lượng do Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO) ban hành, có thể áp dụng trong mọi lĩnh vực và cho mọi quy mô hoạt động.

ISO 9001:2015 đưa ra các chuẩn mực để xây dựng một hệ thống quản lý chất lượng một cách khoa học để kiểm soát rủi ro, ngăn ngừa sai lỗi, cung cấp sản phẩm/dịch vụ chất lượng thỏa mãn khách hàng một cách ổn định. Khi một Tổ chức áp dụng ISO 9001:2015 sẽ tạo ra sự nhất quán trong công việc, chuẩn hóa các quy trình hoạt động, kiểm soát rủi ro, giảm thời gian và giảm chi phí phát sinh do những sai lỗi, đồng thời nâng cao năng lực và trách nhiệm của cán bộ công nhân viên.

Sự khác biệt lớn giữa ISO 9001:2015 và ISO 9001 các phiên bản trước đây đó là tiêu chuẩn ISO 9001:2015 yêu cầu Tổ chức thực hiện “tư duy rủi ro” trong mọi hoạt động. Tổ chức phải áp dụng các phương pháp, kỹ thuật đánh giá rủi ro và cơ hội để nhận diện ra được các rủi ro tiềm ẩn gây thiệt hại vượt quá cơ hội của Tổ chức, từ đó thực hiện các biện pháp kiểm soát ngăn ngừa rủi ro trong toàn hệ thống quản lý,  giúp cho Tổ chức không chỉ luôn “thỏa mãn khách hàng” mà còn có được các cơ hội của mình.

ISO 9001:2015 hiện nay được xem là một trong những giải pháp nền tảng để nâng cao năng lực quản lý và sự phát triển của Tổ chức. Chính vì vậy hầu hết các Tổ chức khi muốn nâng cao năng lực cạnh tranh, hiệu quả hoạt động đều chọn áp dụng ISO 9001:2015 và sau đó có thể áp dụng các hệ thống tiên tiến hơn Lean manufacturing (sản xuất tinh gọn), 6 sigma (triết lý cải tiến theo nguyên lý 6 sigma), các tiêu chuẩn chuyên biệt khác như ISO 14001; ISO 45001…

Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 là một tiêu chuẩn trong bộ tiêu chuẩn ISO 9000:2015 (ISO 9000:2015 series). Bộ tiêu chuẩn ISO 9000:2015 gồm các tiêu chuẩn sau:

– ISO 9000:2015:  “Hệ thống quản lý chất lượng – Cơ sở và từ vựng ”.

– ISO 9001:2015:  “Hệ thống quản lý chất lượng – Các yêu cầu ”.

– ISO 9002:2016:  “ Hướng dẫn áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001:2015   ”.

– ISO 9004:2018:  “QLCL- Hướng dẫn đạt được sự thành công bền vững”.

Tin Liên Quan