Kế hoạch bảo vệ môi trường là gì?

  • KHBVMT là một thủ tục pháp lý bắt buộc đối với các dự án đầu tư, phương án sản xuất kinh doanh, dịch vụ không thuộc đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường.
  • KHBVMT định hướng Tổ chức thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường nhằm đảm bảo các quy định pháp luật môi trường
  • Thẩm quyền xác nhận KHBVMT là UBND cấp huyện; và UBND cấp tỉnh đối với các loại hình công nghiệp có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, phát sinh lượng chất thải, nước thải cao hoặc nằm trên địa bàn 2 huyện trở lên.

Tin Liên Quan