Lập kế hoạch bảo vệ môi trường

Kế hoạch bảo vệ môi trường là gì? Kế hoạch bảo vệ môi trường là gì?

KHBVMT là một thủ tục pháp lý bắt buộc đối với các dự án đầu tư, phương án sản xuất kinh doanh, dịch vụ không thuộc đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường. KHBVMT định hướng Tổ chức thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường nhằm đảm bảo các quy định pháp luật môi trường Thẩm quyền xác nhận KHBVMT là UBND cấp huyện; và UBND cấp tỉnh đối với các loại...

Kế hoạch bảo vệ môi trường Kế hoạch bảo vệ môi trường

LẬP KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG Đối tượng phải thực hiện kế hoạch bảo vệ môi trường là nhóm đối tượng không thuộc quy định tại phụ lục II và IV nghị đinh số 18/2015/NĐ-CP, bao gồm hầu hết các dự án đầu tư mới, đầu tư mở rộng quy mô, nâng công suất các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ. Thực hiện trong giai đoạn lập dự án đầu tư, thực hiện 1 lần. Thời gian thực hiện:...