Quan trắc môi trường định kỳ là gì?

  • Quan trắc môi trường định kỳ là công việc phải thực hiện theo đúng báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) hoặc Kế hoạch bảo vệ môi trường (KHBVMT) được duyệt. Quan trắc môi trường định kỳ là một trong những hồ sơ pháp lý để các tổ chức hoạt động một cách hợp pháp và được báo cáo tới cơ quan quản lý có chức năng, nhiệm vụ về quản lý môi trường. Kết quả quan trắc môi trường là căn cứ để tính toán phí xả thải, là cơ sở cho việc chứng minh cho hiệu quả của các hoạt động bảo vệ môi trường của cơ sở. Đồng thời, quan trắc môi trường thể hiện trách nhiệm của Tổ chức với cộng đồng trong việc bảo vệ môi trường bền vững.
  • Tần suất quan trắc đối với dự án thực hiện ĐTM: 3 tháng/lần.
  • Tần suất quan trắc đối với dự án thực hiện KH BVMT: 6 tháng/lần.
  • Quan trắc môi trường được thực hiện bởi các tổ chức, đơn vị được cấp phép hoạt động bởi cơ quan quản lý có thẩm quyền.

Tin Liên Quan