Quan trắc môi trường

Quan trắc môi trường định kỳ là gì? Quan trắc môi trường định kỳ là gì?

Quan trắc môi trường định kỳ là công việc phải thực hiện theo đúng báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) hoặc Kế hoạch bảo vệ môi trường (KHBVMT) được duyệt. Quan trắc môi trường định kỳ là một trong những hồ sơ pháp lý để các tổ chức hoạt động một cách hợp pháp và được báo cáo tới cơ quan quản lý có chức năng, nhiệm vụ về quản...

Báo cáo quán trắc môi trường Báo cáo quán trắc môi trường

Báo cáo kết quả quan trắc môi trường theo thông tư 43/2015/TT-BTNMT   Hồ sơ môi trường là hồ sơ bắt buộc với các doanh nghiệp, tổ chức được quy định theo văn bản pháp luật từ luật, nghị định và thông tư văn bản hướng dẫn. Các hồ sơ môi trường với doanh nghiệp được thực hiện cho dự án giai đoạn bắt đầu, giai đoạn hoạt động, mở rộng thay đổi quy mô công suất so với ban đầu…tất...