Sản phẩm dịch vụ

Sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại Sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại

Sổ chủ nguồn thải CTNH là gì? Sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại là hồ sơ môi trường mà các cá nhân, tổ chức sở hữu hoặc điều hành các tổ chức kinh doanh, dịch vụ có phát sinh chất thải nguy hại phải đăng ký để được cấp phép kinh doanh, thực hiện vận chuyện và xử lý chất thải nguy hại theo quy định của thông tư số 36/2015/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Đối tượng...

Giấy phép khai thác nước ngầm Giấy phép khai thác nước ngầm

Giấy phép khai thác nước ngầm là gì? Giấy phép khai thác nước ngầm là hồ sơ cần thiết cho doanh nghiệp khi đã đi vào khai thác nước ngầm, tạo điều kiện cho nhà nước có thể theo dõi, quản lý để đưa ra phương án điều chỉnh, bảo vệ nguồn nước.Mục đích của việc lập giấy phép khai thác nước ngầm Giấy phép khia thác nước ngầm được cấp cho đơn vị, cơ sở sản xuất kinh doanh, có...