Thư viện

Luật Chính Phủ về môi trường Luật Chính Phủ về môi trường

Luật Chính Phủ về môi trường:STT Số hiệu Tên Văn bản Ngày hiệu lực Download1 16/2017/QH14 Luật lâm nghiệp 15/11/2017 Download2 55/2014/QH13  Luật  Bảo vệ môi trường 23/06/2014 Download3 17/2012/QH13 Luật tài nguyên nước 21/06/2012 Download4 20/2008/QH12 Luật đa dạng sinh học 13/11/2008 Download5 06/2007/QH12 Luật hóa chất 21/11/2007 Download6 29/2004/QH11 Luật bảo vệ và phát triển rừng 03/12/2004 Download    ...

Nghị định Chính Phủ về môi trường Nghị định Chính Phủ về môi trường

 Nghị định Chính Phủ về môi trường:STT Số hiệu Tên Văn bản Ngày hiệu lực Download1 40/2019/NĐ-CP Sửa đổi. bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật bảo vệ môi trường 13/05/2019 Download2 156/2018/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật lâm nghiệp 16/11/2018 Download3 201/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của...

Thông tư môi trường Thông tư môi trường

Thông tư Chính Phủ về môi trường:STT Số hiệu Tên Văn bản Ngày hiệu lực Download1 25/2019/TT-BTNMT Quy định chi tiết thi hành một số điều của nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật bảo vệ môi trường và quy định quản lý hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường 31/12/2019 Download2 31/2018/TT-BTNMT Thông...

Tiêu chuẩn Tiêu chuẩn

Chất thải nguy hại:STT Số hiệu Tên Văn bản Tình trạng Download1 QCVN 50 : 2013/ BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngưỡng nguy hại đối với bùn thải từ quá trình xử lý nước Còn hiệu lực Download2 QCVN 07 : 2009/ BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngưỡng chất thải nguy hại Còn hiệu lực DownloadMôi trường không khí:STT Số hiệu Tên Văn bản Tình trạng Download1 QCVN 02 : 2019/BYT Quy...