Xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường

Xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường là gì? Xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường là gì?

Xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường là sự xác nhận của cơ quan quản lý môi trường đối với các Tổ chức đã xây dựng đầy đủ các công trình bảo vệ môi trường, vận hành thử nghiệm hiệu quả và vận hành đảm bảo các tiêu chuẩn, quy chuẩn quy định về mặt bảo vệ môi trường. Xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường là minh chứng các cam kết của Tổ chức về...