Xử lý chất thải nguy hại

Đăng ký sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại Đăng ký sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại

Đăng ký sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại Để quản lý chất thải nguy hại cũng như bảo vệ môi trường sống, để thực hiện các hoạt động sản xuất mà không bị vi phạm pháp luật. Điều mà các doanh nghiệp cần đó là lập Sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại. Vậy hồ sơ môi trường này lập như thế nào ? Quy trình thực hiện ra sao ? Sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại là gì ? Sổ...

Sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại Sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại

Sổ chủ nguồn thải CTNH là gì? Sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại là hồ sơ môi trường mà các cá nhân, tổ chức sở hữu hoặc điều hành các tổ chức kinh doanh, dịch vụ có phát sinh chất thải nguy hại phải đăng ký để được cấp phép kinh doanh, thực hiện vận chuyện và xử lý chất thải nguy hại theo quy định của thông tư số 36/2015/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Đối tượng...